Årsregnskab/Accounts

Ledelsesberetning 2017/2018
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det seneste regnskabsår har fortsat den tilfredsstillende trend fra de senere år, hvor Laudrup Vin & Gastronomi har opnået et overskud på kr. 1.327 mio., hvilket er en forbedring på godt 40% i forhold til året før.

Bruttoomsætningen er på niveau med året før, og med øgede investeringer og fokusering på reduktion af omkostningerne fik vi igen et solidt bundlinjeresultat - det bedste resultat i vores 25 år.

Bruttoavancen er steget med 1,7%, hvilket har givet os muligheder for øgede investeringer i webbutik, marketing, nye leverandører mm.

Årsresultatet er positivt med kr. 1.327.097 i forhold til kr. 920.299 året før.

Resultatet er tilfredsstillende.

Udover 25% moms er der betalt ca. kr. 6,5 mio. i importtold, vin-, øl-, spiritus-, emballage-, mandel-, chokolade- og andre afgifter, pant m.m. til den Danske Stat, som er pålagt vores kunder.

Vi har fortsat trimmet og tilpasset sortimentet, med fokus på øget salg af ’fastrunners’ og eliminering af ’slowmovers’, men også øget sortiment, så vi i dag har import og salg af godt 1.500 forskellige vine og gastronomiprodukter fra hele verden.

Vi har stadig stor fokus på vores topbrands såsom Muga, Artadi, Belondrade, Pedrosa, Dog Point, Silverado, Littorai, Continuum by Tim Mondavi, Mt. Eden, Silver Oak, Mailly Grand Gru Champagne, Bertani Domains, Louis Latour, Yarra Yering, Il Borro, Pio Cesare, Justinos Madeira Wines mfl.

Nye leverandøraftaler er indgået med topproducenter som Hure Freres Champagne, Domaine Dhont-Grellet, Chartogne-Taillet, Domaine des Rabichattes, Domaine Chapel, Domaine Arnaud Lambert, San Leonino, Trerose, Conti Zecca, Lander-Jenkins, Storm Wines, Fuerza Y Emocion, Algueira etc.

Vi har gennemført 12 vinrejser som led i vores forretningsstrategi om at sammenkæde vin- og gastronomioplevelser for kunder med omdrejningspunkt hos vores leverandører i udlandet.

Vi er privilegerede ved stadig at have en god solid og sund kundebase af restauranter og hoteller, private samt butikker m.fl., som er grundstammen i vores virksomhed. Derudover har vi etableret en egentlig B2B afdeling med salg til erhvervskunder, investeret i en Laudrup Mobil Vin Bar, samt igen øget salget til detailmarkedet.

Vi gennemførte vores 25 års jubilæum over det ganske land, som kulminerede i juni med +500 gæster på Børsen til vinsmagning med 50 af vores leverandører, samt en gallamiddag på D’angleterre for 250 glade gæster.

Via vores e-com løsning (webbutik) har vi øget omsætningen med godt 30% som forventet. Samarbejdet med Norwegian Reward, hvor kunder kan optjene cash point ved køb på www.laudrup.dk, fungerer godt.

Vi har igen måttet konstatere et par urimelige tab på debitorer, som ødelægger helhedsbilledet, men har til gengæld haft en pæn kursgevinst på valuta.

Vi samarbejder fortsat konstruktivt med fødevaremyndighederne og ekstern konsulent i relation til egenkontrolprogram, som er godkendt og certificeret til økologiimport.

Vi samarbejder med rådgiver om APV og andre punkter iht. Arbejdstilsynets retningslinjer og persondataforordningen.

Egenkapitalen er øget fra kr. 4,6 mio. til kr. 5,8 mio.

Aktiverne er fortsat ca. kr. 27 mio.

Per Buhl, administrerende direktør, København d. 24. september 2018

 

 

2017/2018
Development in activities and financial position

The satisfactory trend from the most recent years continued in the past financial year where Laudrup Vin & Gastronomi showed a profit of DKK 1,327 million, which is an increase of over 40% compared to the year before.

Gross revenue is at the level of the year before and with increased investments and focus on cost reductions we realised a solid bottom line result again – the best result in our 25 years.

Gross profit has increased by 1.7%, which has allowed us to increase investments in webshop, marketing, new suppliers, etc.

The result for the year is positive by DKK 1,327,097 as compared to DKK 920,299 the year before.

The result is satisfactory.

Besides 25% VAT, we have paid approx. DKK 6.5 million in the form of import duty, wine, beer, and spirit duty, packaging, almond, chocolate and other duties, deposits, etc. to the Danish government, which are imposed on our customers.

We have continued trimming and aligning our product range with focus on higher sales of ’fast runners’ and elimination of ’slow movers’, but we have also increased our product range so that we have today import and sale of over 1,500 different wines and gastronomy from all over the world.

We continue to have huge focus on our top brands such as Muga, Artadi, Belondrade, Pedrosa, Dog Point, Silverado, Littorai, Continuum by Tim Mondavi, Mt. Eden, Silver Oak, Mailly Grand Gru Champagne, Bertani Domains, Louis Latour, Yarra Yering, Il Borro, Pio Cesare, Justinos Madeira Wines, and others.

New supplier agreements have been signed with top producers such as Hure Freres Champagne, Domaine Dhont-Grellet, Chartogne-Taillet, Domaine des Rabichattes, Domaine Chapel, Domaine Arnaud Lambert, San Leonino, Trerose, Conti Zecca, Lander-Jenkins, Storm Wines, Fuerza Y Emocion, Algueira, etc.

We arranged 12 wine tours as part of our business strategy to combine wine and gastronomy events for our customers, concentrating on our foreign suppliers.

We are privileged to continue having a good, solid and sound customer base of restaurants and hotels, private individuals and stores, etc. which are the backbone of our business. Moreover, we established a B2B department to carry out sales to commercial customers, invested in a Laudrup Mobile Wine Bar, and increased sales to the retail market.

We held our 25 years’ anniversary throughout Denmark, culminating in June with +500 guests at Børsen for wine tasting with 50 of our suppliers and a gala dinner at D’angleterre with 250 happy guests.

Our e-com solution (webshop) increased our revenue by over 30% as expected. Our cooperation with Norwegian Reward, where customers can earn cash point when purchasing at www.laudrup.dk, is working well.

We had again to face a few unreasonable losses on bad debts which have a negative effect on the overall picture, but we had on the other hand seen decent exchange rate gains.

We continue to cooperate constructively with the food authorities and an external consultant in relation to the self-policing programme, which has been approved and certified for import of organic products.  We cooperate with an adviser on workplace assessment and other issues according to the Danish Working Environment Authority and the EU General Data Protection Regulation.

Equity has increased from DKK 4.6 million to DKK 5.8 million.

Assets stay at approx. DKK 27 million.

Per Buhl, managing director, Copenhagen, 24 September 2018

 

- - - - - - - - - -

 

Ledelsesberetning 2016/2017
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det seneste regnskabsår har fortsat den tilfredsstillende trend fra de senere år, hvor Laudrup Vin & Gastronomi i det foregående år har opnået et overskud på kr. 0,9 million.

En stigning i bruttoomsætningen på knap 7% i forhold til året før, øget investeringer og fokusering på reduktion af omkostningerne betød igen et rimeligt bundlinjeresultatet.

Bruttoavancen er steget med knap 15%, hvilket har givet os muligheder for øget investeringer af webbutik, øget marketing, nye leverandører m.m.

Årsresultatet er positivt med kr. 920.299 i forhold til kr. 804.377 året før.

Resultatet er tilfredsstillende.

Udover 25% moms og importtold er der betalt kr. 6,5 millioner for vin-, øl-, spiritus-, emballage-, mandel-, chokolade- og andre afgifter, pant m.m. til den danske stat, som er pålagt vore kunder.

Vi har fortsat trimmet og tilpasset sortimentet med fokus på øget salg af ’fast runners’ og eliminering af ’slow movers’, men også øget sortimentet, så vi i dag har import af godt 1.400 forskellige vine og gastronomi fra hele verden.

Vi har stadig stor fokus på vore topbrands som Muga, Artadi, Pedrosa, Belondrade, Marques de Murrieta, Dog Point, Silverado, Littorai,Continuum by Tim Mondavi, Silver Oak, Mailly Grand Gru Champagne, Bertani Domains, Louis Latour, Pio Cesare samt Enter Sake fra Japan, Justinos Madeira Wines etc.

Nye leverandøraftaler er indgået med topproducenter som Domaine Didier Dagueneau, Clos Bellane, Domaine Tourbillon, Sohm & Kracher, Weingut Rebholz, Force Majeure Vineyard, Avennia, Betz Cellars, Ryme Cellars, Pierre De Segonzac Cognac og Mombasa Club Gin mfl.

Vi har gennemført 15 vinrejser som led i vor forretningsstrategi om at sammenkæde vin- og gastronomioplevelser for kunder med omdrejningspunkt i vore leverandører i udlandet.

Vi er privilegerede ved stadig at have en god solid og sund kundebase af restauranter og hoteller, private og erhvervskunder samt butikker mfl., som er grundstammen i vor virksomhed. Derudover har vi igen øget salget til detailmarkedet.

Vores e-com løsning (webbutik) har mere end fordoblet omsætningen som forventet. Samarbejdet med Norwegian Reward, hvor kunder kan optjene cash point ved køb på www.laudrup.dk, fungerer godt.

Væsentlige ændringer i forhold til året før er, at vore omkostninger til renter er steget en del, da betaling af moms til den danske stat i seneste regnskabsår er betalt hver måned, hvilket tidligere blev betalt hvert kvartal, samtidig med at en del af vore kunder betaler en del senere end aftalt.

Vi har også måtte konstatere et par urimelige tab på debitorer og fordobling af kurstab på valuta, som ødelægger helhedsbilledet.

Vi samarbejder fortsat konstruktivt med fødevaremyndighederne og ekstern konsulent i relation til egenkontrolprogram, som er godkendt og certificeret til import af økologi. Vi har igen opnået elite smileystatus uden anmærkninger og samarbejder med rådgiver om APV og andre punkter iht. Arbejdstilsynets retningslinjer, og vi er i gang med implementering af persondataforordningen.

Egenkapitalen er øget fra 3,7 mio. til 4,6 mio.

Aktiverne er steget fra 25,5 mio. til 27,7 mio.

Per Buhl, administrerende direktør, København d. 8. oktober 2017

 

Management's Review 2016/2017
Development in activities and financial position

The satisfactory trend from the most recent years continued in the past financial year where Laudrup Vin & Gastronomi showed a profit of DKK 0.9 million.

An increase in gross revenue of almost 7% in relation to the year before, higher investments and focus on cost reductions resulted in a reasonable bottom line result.

Gross profit increased by just about 15%, which gave us possibilities for increased investments in web shop, increased marketing, new suppliers, etc.

The result for the year is positive by DKK 920,299 against DKK 804,377 the year before.

The result is satisfactory.

Besides 25% VAT and import duties, an amount of DKK 6.5 million has been paid in the form ofwine, beer, liquor, packaging, almond, chocolateand other duties, deposits etc. to the Danish government, which are imposed on our customers.

We continue to trim and align our product range with focus on higher sales of ’fast runners’ and elimination of ’slow movers’, but we have also expanded our product range so that we today import a good 1,400 different wines and gastronomy from all over the world.

We continue to have huge focus on our top brands such as Muga, Artadi, Pedrosa, Belondrade, Marques de Murrieta, Dog Point,Silverado, Littorai, Continuum by Tim Mondavi, Silver Oak, Mailly Grand Gru Champagne, Bertani, Domains, Louis Latour, Pio Cesare, and EnterSake fra Japan, Justinos Madeira Wines etc.

New supplier agreements have been signed with top producers such as Domaine Didier Dagueneau, Clos Bellane, Domaine Tourbillon, Sohm & Kracher, Weingut Rebholz, Force Majeure Vineyard, Avennia, Betz Cellars, Ryme Cellars, Pierre De Segonzac Cognac and Mombasa Club Gin, and others.

We have completed 15 wine tours as part of our business strategy to combine wine and gastronomy events for customers, concentrating on our foreign suppliers.

We are privileged to have a good, stable and sound customer base of restaurants and hotels, private individuals and business customers, as well as stores and others, which is the backbone of our company. Moreover, we have again increased sales to the retail market.

Our e-com solution (web shop) has more than doubled sales as expected. Our cooperation with Norwegian Reward, where customers can earn cash points when buying from www.laudrup.dk, is working well.

Material changes in relation to the year before are that our interest expenses have increased considerably because VAT to the Danish government was paid monthly in the past financial year while earlier it was paid quarterly. Furthermore, a number of our customers pays somewhat later than agreed.

We also had to face a few unreasonable losses on bad debts and a doubling of foreign exchange losses which has a negative effect on the overall picture.

We continue to cooperate constructively with the food authorities and an external consultant in relation to the self-policing programme, which has been approved and certified for import of organic products. We have again achieved a top rank smiley status without comments and we cooperate with an adviser on workplace
assessment and other issues according to the guidelines of the Danish Working Environment Authority, and we are in the process of implementing the EU General Data Protection Regulation.

Equity has increased from DKK 3.7 million to DKK 4.6 million.

The assets have increased from DKK 25.5 million to DKK 27.7 million.

Per Buhl, Managing Director, Copenhagen, 8 October 2017

 

- - - - - - - - - -

 

Ledelsesberetning 2015/2016
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det seneste regnskabsår 2015/2016 har fortsat den tilfredsstillende trend fra de seneste år, hvor Laudrup Vin & Gastronomi i det foregående år har opnået et overskud på kr. 0,8 million.

En stigning i bruttoomsætningen på knap 16% i forhold til året før, øget investeringer og fokusering på reduktion af omkostningerne betød igen et pænt bundlinjeresultatet.

Bruttoavancen er steget med godt 10%, hvilket har givet os muligheder for øgede investeringer til etablering af ny webshop (ca. kr. 300.000),- øget marketing, ansættelse af 3 nye medarbejdere m.m. samtidig med, at det er lykkedes os at tilpasse omkostningerne.

Årsresultatet er positivt med kr. 804.377, i forhold til kr. 1.158.512 året før.

Resultatet er tilfredsstillende.

Udover 25% moms og importtold, er der betalt godt kr. 6 millioner for vin-, øl-, spiritus-, emballage-, mandel-, chokolade- og andre afgifter, Pant m.m. til den danske stat, som er pålagt vore kunder.

Vi har fortsat trimmet og tilpasset sortimentet, med fokus på øget salg af ’fastrunners’, og eliminering af ’slowmovers’, men også øget sortimentet, så vi i dag har import af godt 1.400 forskellige vine og gastronomi fra hele verdenp

Stadig stor fokus på vore topbrands som Muga, Artadi, Pedrosa, Belondrade, Dog Point, Yering, Silverado, Littorai, Continuum, Silver Oak, Mailly Grand Gru Champagne, Bertani Domains, Louis Latour og Pio Cesare, samt Enter Sake fra Japan.

Nye leverandøraftaler er indgået med topproducenter som Marques de Murrieta (Rioja), Finca Bacara, Pazo Barrantes (Spanien), Domaine Blain Chassagne Montrachet og Maison Jean Fournier (Bourgogne), San Leonino (Chianti), samt RAEN by Carlo Mondavi, Matthiasson, Lieu Dit og Morgan Bay fra Californien.

Vi har gennemført 13 vinrejser som led i vor forretningsstrategi om at sammenkæde vin & gastronomi-oplevelser for kunder, med omdrejningspunkt hos vore leverandører i udlandet.

Vi er privilegerede ved stadig at have en god solid og sund kundebase af restauranter og hoteller, private og erhvervskunder samt butikker m.fl., som er grundstammen i vor virksomhed. Derudover har vi igen øget salget til detailmarkedet.

Primo 2016 har vi etableret en ny og opdateret e-com løsning (webshop), samt indledt samarbejde med Norwegian Reward, hvor kunder kan optjene CashPoints ved køb på www.laudrup.dk.

Vi samarbejder fortsat konstruktivt med fødevaremyndighederne og ekstern konsulent i relation til egenkontrolprogram som godkendt og certificeret til økologi-import. Vi har igen opnået Elite Smiley status uden anmærkninger og samarbejder med rådgiver om opdatering af APV og andre punkter i.h.t. Arbejdstilsynets retningslinjer.

Egenkapitalen er øget fra 3,4 mio. til 3,7 mio.

Aktiverne er steget fra 21,2 mio. til 25,5 mio.

 

- - - - - - - - - -

 

Ledelsesberetning 2014/2015
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det seneste regnskabsår 2014/2015 har fortsat den særdeles tilfredsstillende trend fra de seneste år, hvor Laudrup Vin igen har opnået et overskud på over kr. 1,1 milllion.

En stigning i bruttoomsætningen på ca. 9% i forhold til året før, og fokusering på reduktion af omkostningerne betød igen et flot bundlinjeresultatet.

Bruttoavancen er steget med godt 11%, hvilket har givet os muligheder for øget investeringer til IT, marketing, ansættelse af nye medarbejdere m.m. samtidig med, at det er lykkedes os at tilpasse omkostningerne.

Årsresultatet er positivt med kr. 1.158.512 i forhold til kr. 1.001.387 året før.

Resultatet er tilfredsstillende.

Udover 25% moms og import Told, er der betalt godt kr. 5 millioner for vin- øl- og spiritusafgift, Pant m.m. til den Danske Stat, som er pålagt vore kunder.

Vi har fortsat trimmet og tilpasset sortimentet, med fokus på øget salg af ’fastrunners’, og eliminering af ’slowmovers’, men også øget sortiment, så vi i dag har import af næsten 1.200 forskellige vine og gastronomi fra hele Verden.

Stadig stor fokus på vore topbrands som Muga, Artadi, Pedrosa, Belondrade, Dog Point, Yering Station, Silverado Vinyard, Littorai, Mailly Grand Gru Champagne og Pio Cesare, m.fl.

Nye leverandøraftaler er indgået med Topproducenter som; Tim Mondavi/Continuum, Mount Eden, Jordan Vineyard & Winery, COBB Wines, Domaine de la Cote, Diamond Creek, Sandhi, Hanzell Vineyards, Silver Oak alle fra Californien, Louis Latour Maison fra Bourgogne og Simonnet Febvre fra Chablis, Frankrig, Bertani fra Verona, Italien samt Ferrer Bobet, Comando G, Valdesil mfl. fra Spanien, Justinos Madeira og portvin fra Quinta de Infantado, Portugal.

Vi har gennemført 12 vinrejser som led i vor forretningsstrategi om at sammenkæde vin & gastronomi oplevelser for kunder med omdrejningspunkt hos vore leverandører i udlandet med vin- og gourmetoplevelser m.m.

Vi er privilegerede ved stadig at have en god solid og sund kundebase af restauranter og hoteller, private og erhvervskunder samt butikker m.fl. som er grundstammen i vor virksomhed. Derudover har vi igen øget salget til detailmarkedet.

Vi samarbejder fortsat konstruktivt med fødevaremyndighederne og ekstern konsulent i relation til egenkontrolprogram som godkendt og certificeret til økologi import. Vi har igen opnået Elite Smiley status, efter 4 rapporter uden anmærkninger. Vi samarbejder med rådgiver om opdatering af APV og andre punkter i.h.t. Arbejdstilsynets retningslinjer.

Egenkapitalen er øget fra 2,6 mio. til 3,4 mio.

Aktiverne er steget fra 20,1 mio. til 21,2 mio.

 

- - - - - - - - - -

 

Alle henvendelser vedr. vores regnskaber bedes rettet til adm. direktør Per Buhl tlf. 2425 0484 eller e-mail per.buhl@laudrupvin.dk

 

Optjen CashPoints med Norwegian Reward
Glemt Reward Number?
Log ind her for at se det.

Norwegian Reward medlemmer optjener CashPoints ved køb hos Laudrup Vin!